چهار سال پیش در چنین روزی پایسا فعالیت خودش را شروع کرد. عمده کارهایی که از آن زمان تاکنون انجام شده نرم افزارهای سفارش مشتری بوده ولی تمرکز به خصوصی هم روی نرم افزارهای Trouble Ticket وجود داشته است. در همین راستان نرم افزار روناس تولید شده و سرویس رودسک معرفی گردیده است. در طول این چهار سال تجارب بسیار گرانبهایی به دست آوردیم. مشتریان راضی و بعضاً ناراضی داشته ایم. دیدگاهمان به بازار تولید نرم افزار کامل تر شده و بسیاری تجارب تلخ و شیرین دیگر. به این نکته امیدواریم که با وجود کم تجربگی و خامی بسیاری از شرکت ها و مشتری ها و با وجود شرایط خیلی بد اقتصادی و کاری جامعه بتوانیم باز هم به کارمان ادامه دهیم.

 anniversary

پی نوشت: